Par Mums

ARCO PROPERTY MANAGEMENT Jums piedāvā pilna servisa ēkas uzturēšanu un apkopi sadarbojoties ar labākajiem nozaru ekspertiem.


Kopš 2010. gada uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 65% un apgrozījums 2018.gadā sasniedza 941 tūkstošus eiro.

Mūsu darbs ietaupa Jūsu laiku un līdzekļus, kas saistīti ar Jūsu īpašuma apsaimniekošanu. Uzraudzīsim Jūsu īpašumu un apakšuzņēmējus, sniegsim padomu un sakārtosim ēku un iekārtu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, novērsīsim būvniecības defektus pēc īpašuma nodošanas ekspluatācijā, kuri var radīt papildus izdevumus īpašuma uzturēšanā. Nodrošināsim tehnisko ēku auditu sadarbībā ar mūsu ekspertiem. Audits sniegs Jums pārskatu par īpašuma tehnisko stāvokli un sniegs ieteikumus īpašuma izmaksu kontrolei.


SIA “Arco Property Management” kvalitātes politika:

Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes produkciju/ pakalpojumiem, kā arī detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus. Produkcija/ pakalpojumi atbilst LR un starptautiskajiem standartiem. Uzņēmuma vadība un darbinieki rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņēmums definē kvalitāti kā produkcijas/pakalpojuma sniegšanu atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām attiecībā pret kvalitāti. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamās produkcijas/pakalpojumu klāstā, kā arī iekšējo kvalitātes kritēriju mainīgumu.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic savas darbības uzlabošanu, nodrošinot izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu efektivitātes uzlobšanu un prasību izpildi, aprakstītu kvalitātes vadības sistēmas procedūrās.

Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai produkcijas/pakalpojumu piedāvāšanai.
Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā.

Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvas produkcijas izgatavošanu vai pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

Katrs darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma politiku, kā arī ar metodēm un procedūrām, kuras tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto uzņēmuma politiku un sasniegtu uzņēmumam izvirzītos mērķus.SIA “Arco Property Management” vides politika:

Uzņēmuma vides politika veicot darbus un sniedzot pakalpojumus savā darbības jomā ir: 
-apzināties un izpildīt Latvijas Republikas vides normatīvos aktus un citu noteikumu prasības, kas uzņēmumam ir saistoši un attiecināmi uz vides aspektiem; 
-savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās, nepārtraukti veikt pastāvīgus uzlabojumus un piesārņojuma novēršanu, lai samazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi;
-apmācīt un iesaistīt darbiniekus vides pārvaldībā, nodrošinot nepārtrauktu vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanu. Harmonijas veidošana un uzturēšana starp dabas vidi un cilvēku ir viens no vides politikas un uzņēmuma mērķiem.

Uzņēmums samazina ietekmi uz vidi izvēloties videi draudzīgākas izejvielas un piegādātājus un pilnveidojot ražošanas/darbu procesus, kā arī šķirojot atkritumus. 

Galvenā doma: „Uzņēmums lieto visus realizējamos līdzekļus, lai veidotu un uzturētu apstākļus, kuros cilvēks un daba var eksistēt produktīvā harmonijā.”
 

Pakalpojumi

 • Objekta uzraudzība

 • Objekta apsargāšana

  - 24/7 fiziskā apsardze
  - video sistēmu uzturēšana

 • Teritorijas uzkopšana

  - apzaļumošana,
  - zāles pļaušana,
  - sniega tīrīšana,
  - lapu un zaru izvešana

 • Telpu ikdienas uzkopšana

  - grīdu un kāpņu mazgāšana,
  - logu un liftu mazgāšana,
  - dzīvojamo telpu tīrīšana

 • Tehniskā apkalpošana

  - siltuma un aukstuma sistēmu uzraudzība un apkopes,
  - sīkdarbu veikšana un remontdarbi

 • Transporta pakalpojumi

  Pārvadājumi, sagāde un pārcelšanās pakalpojumi

Kontakti

SIA „Arco Property Management" 
Reģ Nr. 40103361218
PVN LV40103361218
AS „Swedbank”
LV63HABA0551029833367
AS "SEB Banka"
LV03UNLA0055002143842
Tālr. 67304167
E-pasts: info@apm.lv
Lāčplēša iela 20A-2, LV-1011, Rīga